Reeglid

•    Pildistamisel pane tähele, et foto jääks selge ja loomutruu.
•    Fotode suurus saab olla maksimaalselt 10MB. Fotode formaat soovitavalt JPG või PNG.
•    Lühem pildi külg vähemalt 2000px.
•    Konkursile võib esitada mustvalgeid või värvifotosid, mis ei ole eelnevalt auhinnatud või ära märgitud teistel fotokonkurssidel. Fotod võivad olla tehtud ka enne käesoleva konkursi aega. 
•    Digitaalne töötlus on lubatud ainult piltide lõikamiseks, suuruse muutmiseks ja vähesel määral heleduse/tumeduse ja kontrastsuse parandamiseks.
•    Foto(d) saab üles laadida fotojahi lehel.
•    Iga foto juurde tuleb lisada pealkiri, autori nimi, pildi tegemise koht ja aeg (kuu ja aasta) ning väike lahtiseletus pildi kohta. Need andmed on avalikus vaates kohe nähtavad. Selleks et konkursiga seotud loosimistel ning auhindamisel osaleda on vaja sisestada pildi autori kontaktandmed (telefon, e-post). Kontaktandmeid ei avalikustata. 
•    Vana-Võromaa fotojaht kestab 2021. aastal 1. juunist kuni 15. oktoobrini. 
•    Fotojahi võidupildi selgitab välja korraldajate poolt nimetatud zürii. 
•    Rahva lemmikpilt selgub fotojahi pildikeskkonda üleslaaditud piltide hinnete ning hinnangu andjate arvude põhjal. 
•    Fotode veebikeskkonda üles laadimisega kinnitab osaleja, et ta on fotode autor. Võistluse korraldajad ei võta vastutust lisatud fotode autorluse ja teiste andmete õigsuse eest.  

 

Auhindamine 

Peaauhinna saaja ning eriauhindade saajad selguvad peale võistluse lõppemist ja kuulutatakse välja simunapäeval, 28. oktoobril 2021.
Võistlusperioodi jooksul toimuvad mitmed vaheloosimised laekunud fotode esitajate vahel. Ära jäta suviseid fotosid sügist ootama – loosiõnne ei maksa narrida. 
Vaheloosimiste võitjad ning eri-  ja peaauhinna võitjate nimed avalikustatakse fotojahi veebilehel ning sotsiaalmeedia kanalites.  Võitjatega võetakse ühendust.

Vaheloosimise auhinnad on välja pannud:

  • Vana-Võromaa veebipood „Uma Puut“ 
  •  Uma Mekk märgisega toidutootjad
  •  Vana-Võromaa muuseumid 

 

Piltide kasutamine

Oma osalemisega annab konkursil osaleja SA Võrumaa Arenduskeskusele ja volitatud partneritele õiguse kasutada fotojahi keskkonda laetud pilte ilma tasu maksmata piirkonna mainekujunduslikel eesmärkidel. Fotod võivad leida kasutust Vana-Võromaa sihtpiirkonna tutvutamisel info- ja esitlusmaterjalides, trükistes ning veebikeskkondades. Autori nimi märgitakse pildi juures või autorite loetelus. Valik fotodest arhiveeritakse Võru Instituudis Vana-Võromaa muuseumite fotokogus koos autori andmetega. 
Konkursil osaleja annab nõusoleku töödelda konkursil osaleja poolt esitatud isikuandmeid konkursi läbiviimise eesmärgil.
Konkursil osalejal on õigus saada teavet tema isikuandmete töötlemise kohta ning nõuda ebaõigete andmete parandamist. Samuti on konkursil osalejal õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kustutamist ja sulgemist, kui andmete töötlemine ei vasta õigusaktidele.

Fotojahi korraldajad on SA Põlvamaa Arenduskeskus, SA Võrumaa Arenduskeskus, Võru Instituut.

Lisainfo:
Külli Eichenbaum, Võru Instituut: kylli.eichenbaum@wi.ee
Kadri Moppel, Võrumaa Arenduskeskus, kadri.moppel@vorumaa.ee
Kaisa Äärmaa, Võrumaa Arenduskeskus, kaisa.aarmaa@vorumaa.ee
Kristi Kahu, Põlvamaa Arenduskeskus, kristi.kahu@polvamaa.ee

Fotojahi kõrd

•    Pildistämise man panõ tähele, et pilt jäänü selge ja loomulik.
•    Pääväpilte suurus või olla kõgõ inämb 10 MB, formaat võinu olla JPG vai PNG ja pildi lühemb külg olkõ kõgõ veidemb 2000 px.
•    Võistlõma või saata mustvalgit ja värmiliidsi pilte, miä olõ-i innembi avvuhindu saanu ega tõisi fotovõigõluisi pääl är märgidü. Pildi võiva olla tettü ka inne seo võigõlusõ aigo.
•    Digitaalsõlt tohis pilte säädä õnnõ niivõrd, ku tuud om vaia lõikamisõs, suurusõ muutmisõs ja veidükese ka helle-tummõ vaihõkõrrra ja kontrastsusõ parandamisõs.
•    Foto tulõ üles laati fotojahi lehe pääl. 
•    Egä foto mano tulõ panda pildi päälkiri, tegejä nimi, pildi tegemise kotus ni aig (kuu ja aastak) ja väiku seletüs pildi kotsilõ. Tuu teedüs om avaligun kaemisõn kõrraga nätä. Võigõlusõ luusmiisist ni avvuhindamiisist saa ossa võtta sõs, ku sisse om lüüd ka pildi tegijä kontaktandmõ (televon, e-post). Kontaktandmit avaligus ei tetä.
•    Vana-Võromaa fotojahi aig om 1. piimäkuust kooni 15. rehekuuni 2021.
•    Fotojahi võidupildi otsustas hindajidõ kogo, miä om nimetet kõrraldajidõ puult. Rahva meelüspilt tetäs selges nii, et kaetas perrä hindõ, miä omma antu fotojahi pildikeskunnan üleslaadituilõ pildele, ja loetas kokko hindajidõ hulk.
•    Ku võigõlusõ osalinõ laat pildi üles veebikeskkunda, tunnistas tä tuuga üteliisi, et om pilte autor. Võigõlusõ kõrraldaja ei piä eräle huult kandma tuu iist, et autoridõ nime ja tõõsõ andmõ olõsi õigõ.

Avvuhindaminõ

Kiä saa pääavvuhinna ja kiä saava eriavvuhinna, tuu om selge pääle võigõlusõ lõppu ja kuulutõdas vällä simunapääväl, 28. oktoobril 2021.

Kooni võistlus juusk, peetäs viil mitu vaihõluusmist noidõ keskel, kiä omma pilte jo võigõlustõ saatnu. Suvitsit pilte är jätku süküst uutma – massa-i loosiõnnõ narri!
Vaihõluusmiisist ja pää- ja eriavvuhindu saajist andas teedüst fotojahi veebilehe pääl ni sotsiaalmeediä kanalidõn FB Võrumaa Turism, FB Põlvamaa Turism, FB Võrumaa Arenduskeskus. Kõik võitja otsitasõ üles. 

Vaihõluusmisõ avvuhinna omma vällä pandnu:

  • Vana-Võromaa veebipuut Uma Puut
  • Uma Meki märgiga söögituutja
  • Vana-Võromaa muusõumi

Pilte tarvitaminõ

Kiä võigõlusõst ossa võtt, and tuuga SA-lõ Võromaa Arõnduskeskus ja timä volitõduilõ asotuisile õigusõ tarvita fotojahi keskkunda laetuisi pilte ilma autorilõ tasso masmalda, ku noidõ pilte abiga tahetas näüdädä piirkunda hääst külest. Et tetä Vana-Võromaad tutvambas, või pilte pruuki teedüs- ja näüdüsmatõrjaalõn, trükitüken ja veebikeskkunnõn. Autori nimi märgitäs är pildi man vai autoridõ nimekirän. Vällävalidu pildi pandasõ üten autoridõ andmidõga arhiivi Võro Instituudin Vana-Võromaa muusõumidõ fotokogon.
Kiä võigõlusõst ossa võtt, om üteliisi peri tuuga, et timä hindäandmit töödeldäs võigõlusõ läbiviimise tsihiga.
Võigõlusõ osalisõl om õigus teedä saia, ku timä hindäandmit om töödeld, ja õigus nõuda võlssandmidõ parandamist. Niisamatõ tohis tä tüütlemise kottalõ antu nõunolõgi egäl aol tagasi võtta, tohis nõuda tüütlemise lõpõtamist, andmidõ kistutamist ja kinnipandmist, ku tüütlemine käü vasta õigusaktõlõ.
Fotojahi kõrraldaja omma SA Põlvamaa Arõnduskeskus, SA Võromaa Arõnduskeskus, Võro Instituut.

Täpsembähe saa mano küssü:

Külli Eichenbaum, Võru Instituut: tel 5661 1924; kylli.eichenbaum@wi.ee
Kadri Moppel, Võrumaa Arenduskeskus: tel  5554 3907; kadri.moppel@vorumaa.ee
Kaisa Äärmaa, Võrumaa Arenduskeskus: tel 5698 4971;  kaisa.aarmaa@vorumaa.ee
Kristi Kahu, Põlvamaa Arenduskeskus: tel  5554 3907 ; kristi.kahu@polvamaa.ee